Αποσύρσεις - οριστικές διαγραφές

Η εταιρία αναλαμβάνει την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων με οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη.